google13076cdc17b3388d

วิธีเก็บรักษาโฉนดที่ดิน

กรมที่ดินเตือนว่า การนำโฉนดที่ดินตัวจริงมาเคลือบพลาสติกเท่ากับทำให้โฉนดชำรุด เพราะด้านหลังโฉนดคือสารบัญจดทะเบียน ต้องใช้บันทึกหรือพิมพ์รายการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

เช่น การจำนอง การโอนกรรมสิทธิ์ การเคลือบจึงไม่สามารถบันทึกรายการได้ พนักงานที่ดินต้องออกใบแทนโฉนดให้ ดังนั้นจึงควรใช้แฟ้มสำหรับเก็บโฉนดโดยเฉพาะ เพื่อปกป้องโฉนดมิให้เกิดความเสียหาย

ข้อแนะนำ จาก Facebook กรมที่ดิน

การเคลือบโฉนดที่ดิน 
การเคลือบจะทำให้ ไม่สามารถพิมพ์รายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน เช่น การโอน การจำนอง ในสารบัญจดทะเบียนด้านหลังโฉนดที่ดินได้ ถือเป็นกรณีชำรุด จะต้องมีการสร้างใบแทนโฉนดที่ดินที่ชำรุด

ใบแทนโฉนดที่ดินที่ชำรุด 
พนักงานเจ้าหน้าที่ สามารถออกใบแทนได้ โดยไม่ต้องมีการประกาศ 30 วัน ด้านหน้าโฉนดที่ดินเหนือครุฑจะมีคำว่า ใบแทน กำกับไว้ ใบแทนดังกล่าวมีสถานะเทียบเท่าโฉนดที่ดินเดิมทุกประการ

คำแนะนำ
1. ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปเคลือบ เนื่องจากหากมีความประสงค์จะทำนิติกรรมในโฉนดที่ดิน จะต้องเสียเวลาในการสร้างใบแทนโฉนดที่ดินขึ้นใหม่
2. ควรหาซองพลาสติกมาใส่โฉนดที่ดินเพื่อป้องกันความเสียหายจากการชำรุด
3. กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามไปยังกรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

(ข้อมูลจาก Facebook กรมที่ดิน https://web.facebook.com/photo/?fbid=523925469868743&set=a.269183868676239&locale=th_TH)

สินค้า ซองพลาสติก และ แฟ้มใส่เอกสาร ของบริษัท ผลิตเป็นพิเศษมีขนาดเฉพาะ สำหรับใส่โฉนดที่ดิน เพื่อรวบรวม เก็บรักษา และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น การชำรุดจาก ความชื้น แสง แมลง และอื่นๆ 

ซองโฉนดที่ดิน ฝาปิดติดกระดุม TI-200 TI-202, ซองโฉนดที่ดินชนิดขอบเจาะ 11 รู รุ่น TI-201,
แฟ้มห่วง 3 ห่วง ขนาด B4 ปกพีพีโฟม รุ่น RB-411 RB-412

Visitors: 62,861