google13076cdc17b3388d

มิถุนายน 2567

26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking)

เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2530 องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ตั้งแต่ พ.ศ. 2531 ประเทศไทยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยรัฐบาลกำหนดนโยบายให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยมียุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” เป็นยุทธศาสตร์หลักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด ได้กำหนดนโยบายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
ให้สอดรับกับแผนและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
 
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ประชาชน ชุมชน เยาวชน และหน่วยงานต่างๆ รับรู้และเห็นถึงความสำคัญของวันต่อต้านยาเสพติด และพร้อมใจร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. เพื่อแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีของคนในชาติ ที่ร่วมเป็น “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”
3. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายในทุกภาคส่วนของสังคมเกิดความตระหนักถึงภัยจากยาเสพติดและเข้าร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อการเอาชนะยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน
4. ดังนั้นวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี จึงเป็นสื่อสัญลักษณ์ของการผนึกกำลังของคนในชาติ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไป
 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
1. โครงการ TO BE NUMBER ONE
2. การจัดกิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด
3. ออกแบบสื่อต่อต้านยาเสพติด  
4. การบรรยายให้ความรู้เรื่องพิษภัยยาเสพติด 
5. จัดนิทรรศการความรู้ยาเสพติด
6. การเดิน-วิ่งรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
7. ประกวดคำขวัญต่อต้านยาเสพติด
8. ประกวดวาดภาพ ฯลฯ         
 
โทษของการเสพยาเสพติด
1. ทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง ขาดสติ เกิดอาการประสาทหลอนจนไม่สามารถควบคุมตนเองได้ถึงขั้นก่ออาชญากรรมรุนแรง
2. ทำลายสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ส่งผลเสียต่อสมองและอาจเสียชีวิตจากการเสพยาเสพติด
3. สูญเสียเงินและเวลาในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
4. ผลการเรียนหรือการทำงานจะแย่ลงเพราะยาเสพติดส่งผลต่อสมอง  
5. หากเสพติดแล้วจะเลิกได้ยากมากทั้งยังเกิดความต้องการเสพในปริมาณมากขึ้นและบ่อยขึ้น
6. คนทั่วไปจะไม่อยากคบด้วยเพราะผู้เสพมักนำความเดือดร้อนมาสู่คนรอบข้าง
7. หากถูกจับกุมขณะมีหรือครอบครองยาเสพติดจะทำให้ติดคุกเสียอนาคต
8. เป็นหนี้เป็นสินจากการเป็นทาสยาเสพติดทำให้เกิดมิจฉาชีพก่ออาชญากรรมต่างๆ เพื่อหาเงินมาซื้อยาเสพติด
9. เกิดปัญหาในครอบครัว สังคมและระบบเศรษฐกิจเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศและความมั่นคง

และในวันเดียวกันนี้ก็ยังเป็นวันสุนทรภู่อีกด้วย
พระสุนทรโวหาร มีนามเดิมว่า ภู่ 
เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นคนบ้านกรํ่า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 
ท่านได้ถวายตัวเป็นข้า ในกรมพระราชวังหลังตั้งแต่เยาว์วัยและได้รับการศึกษาที่วัดชีปะขาว (วัดศรีสุดาราม) 
มีนิสัยรักการแต่งกลอนมาโดยตลอดสามารถกล่าวแก้หรือโต้ตอบได้อย่างฉับพลัน ไพเราะ เฉียบคม
 
ผลงานของท่านมีดังนี้ 
- นิราศ  10 เรื่อง ได้แก่ นิราศเมืองแกลง นิราศพระบาท นิราศภูเขาทอง นิราศเมืองสุพรรณ (แต่งเป็นโคลง) นิราศวัดเจ้าฟ้า นิราศอิเหนา นิราศพระแท่นดงรัง นิราศพระประธม นิราศเมืองเพชรบุรี และรำพันพิลาป
- นิทาน 5 เรื่อง ได้แก่ โคบุตร พระอภัยมณี พระไชยสุริยา ลักษณวงศ์ และสิงหไตรภพ
- สุภาษิต 3 เรื่อง ได้แก่ สวัสดิรักษา เพลงยาวถวายโอวาทและสุภาษิตสอนหญิง
- บทละคร 1 เรื่อง ได้แก่ อภัยณุราช
- บทเสภา 2 เรื่อง ได้แก่ ขุนช้างขุนแผน ตอนกำเนิดพลายงามและพระราชพงศาวดาร
- บทเห่กล่อม 4 เรื่อง ได้แก่ จับระบำ กากี โคบุตร และพระอภัยมณีผลงานของสุนทรภู่
 
วันสำคัญทั้ง 2 ตรงกันในวันที่ 26 มิถุนายนนี้ เราควรถือเป็นโอกาสที่จะใช้ข้อมูลชุดนี้ดูแลลูกหลานและเยาชนซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ โดยใส่ใจให้การศึกษาขั้นพื้นฐานครบถ้วน เยาวชนอ่านหนังสือ ข้อมูล ข่าวสาร ทำการวิเคราะห์แยกข้อเท็จออกจากข้อมูลที่อ่าน นำข้อมูลที่ถูกต้องไปใช้ในการดำเนินชีวิต ก็จะช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดมิให้เกิดขึ้นแก่เยาชนและครอบครัว ทั้งนี้อาจจะใช้วิธีเล่าเรื่องผ่านผลงานของสุนทรภู่แล้วสอดแทรกเนื้อหาการดูแลตัวเองให้พ้นภัยยาเสพติด โดยประยุกต์เรื่องราวให้เข้ากับปัจจุบันผ่านสื่อโซเชียลซึ่งเด็กๆ หรือเยาชนเข้าถึงกันได้ 
Visitors: 62,862