google13076cdc17b3388d

พฤษภาคม 2567

วันงดสูบบุหรี่โลก "World No Tobacco Day"
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2530 ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพโลกครั้งที่ 40 องค์การอนามัยโลกมีมติให้มี "วันงดสูบบุหรี่โลก" โดยเล็งเห็นว่าควันบุหรี่มีอันตรายต่อสุขภาพทั้งผู้สูบเองและผู้ที่ได้รับควันโดยไม่ได้สูบ และเป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยด้วยโรคติดต่อไม่เรื้อรัง ทำให้ประชากรเสียชีวิตก่อนวัยอันควร แต่ยังสามารถป้องกันได้ จึงกำหนดให้ทุกวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นวันรณรงค์การงดสูบบุหรี่อย่างจริงจัง ซึ่งมีการกำหนดคำขวัญของแต่ละปี เพื่อประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก บุหรี่ และส่งเสริมให้รัฐบาล ชุมชน กลุ่ม รวมถึงคณะบุคคลต่างๆ ตระหนักถึงปัญหา ร่วมดำเนินการอย่างเหมาะสม เช่น ให้ความรู้เรื่องโทษของบุหรี่ การรักษาร่างกายด้วยสุขบัญญัติ 10 ประการ เป็นต้น ในทุกปี WHO จะทำการมอบรางวัลให้กับบุคคลสำคัญและ/หรือองค์กรที่มีคุณประโยชน์อันทรงคุณค่าในการควบคุมยาสูบและทำแคมเปญวันงดสูบบุหรี่โลกได้ประสบความสำเร็จ

ตัวอย่างคำขวัญที่เคยใช้ในครั้งที่ 1-3

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2531 "Tobacco or Health: Choose Health." "บุหรี่หรือสุขภาพต้องเลือกสุขภาพ"
ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2532 "Women and Tobacco -The Female Smoker: At Added Risk" "ผู้หญิงกับบุหรี่ - นักสูบบุหรี่หญิง: เสี่ยงเพิ่ม"
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2533 "Childhood and Youth Without Tobacco" "วัยเด็กและเยาวชนปราศจากบุหรี่"

ในปี พ.ศ. 2556 ได้มีการห้ามการโฆษณา การส่งเสริม และการสนับสนุนบุหรี่อย่างครอบคลุม ต่อต้านแคมเปญการตลาดยาสูบลักษณะที่หลอกลวงและทำให้เข้าใจผิด ขัดขวางไม่ให้เยาวชนเข้าสู่การตลาดยาสูบที่หลีกเลี่ยงยาก กระตุ้นให้ประเทศต่างๆ ดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ WHO และแนวปฏิบัติการห้ามการโฆษณาที่ส่งเสริมและสนับสนุนการสูบบุหรี่อย่างครอบคลุม ซึ่งจะทำให้ผู้คนเริ่มสูบบุหรี่น้อยลง

มาปีนี้ พ.ศ. 2567 องค์การอนามัยโลกมีคำขวัญเพื่อรณรงค์ว่า “Protecting Children from Tobacco Industry Interference” เพื่อปกป้องเด็กจากการตลาดของธุรกิจยาสูบที่มีความพยายามเข้าถึงกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น
- การใช้ตัวแทนและบุคคลที่สาม
- การใช้อินฟลูเอนเซอร์ทางสื่อออนไลน์
- การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดคอนเสิร์ต
- การให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยและทํางานวิจัยที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทบุหรี่
- การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ต่างๆ เช่น ให้ทุนการศึกษาในการเขียนเรียงความโทษของบุหรี่ไฟฟ้า ที่เป็นสิ่งใหม่ ทำให้ต้องมีการค้นคว้าข้อมูล ล้วนเป็นการแอบแนะนำและส่งข้อมูลทางอ้อมไปยังกลุ่มเปราะบาง ซึ่งมีความอยากรู้อยากเห็นเป็นทุนอยู่แล้ว


ทุกวิธีการเชื่อมโยงเข้าหากันอย่างเป็นระบบเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และวิธีการใช้ รวมถึงผลกระทบซึ่งโกหกผ่านรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ดูทันสมัย เช่น บุหรี่ไฟฟ้ามีขนาดกะทัดรัด พกพาง่ายเหมือน USB ส่งผลกระทบต่อสุขภาพน้อยมากเพราะมีรสชาติหวาน กลิ่นผลไม้ เป็นต้น ผู้ผลิตบุหรี่อาศัยช่วงเวลาระหว่างการเก็บข้อมูลเชิงสถิติระยะยาวที่จะก่อโรคอันเกิดจากบุหรี่ไฟฟ้านี้ ทำให้หลายๆ ประเทศยังไม่มีกฎหมายความคุมและผู้ผลิตยังทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นหน้าที่ขององค์กรระดับประเทศที่จะต้องรีบยับยั้งและเข้าควบคุมทุกช่องทางการค้า เพื่อปกป้องกลุ่มเปราะบางซึ่งคือเด็กและเยาวชนของพวกเรา

"บุหรี่หรือสุขภาพต้องเลือกสุขภาพ" เป็นธีมแรกที่องค์การอนามัยโลกเลือกใช้เพื่อรณรงค์การงดสูบบุหรี่เพราะสุขภาพที่ดีก็จะเป็นปัจจัยหลักให้การเรียน การทำงาน การท่องเที่ยว การใช้ชีวิตในทุกมิติดำเนินไปได้โดยไม่สะดุด ทำได้ตามที่คิดที่ฝัน การดูแลสุขภาพพื้นฐานตามสุขบัญญัติแล้ว ควรตรวจสุขภาพปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย ในคนที่อายุ 50 ปี ขึ้นไป ส่วนคนที่ต่ำกว่า 50 ปี ลงมาควรตรวจทุก 2-3 ปี เพื่อเฝ้าระวังโรคต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่แสดงอาการ ทำให้รักษาได้ทันท่วงที

การเตรียมตัวก่อนรับการตรวจสุขภาพประจำปี
- พักผ่อน นอนให้พอ อย่างน้อย 8 ชั่วโมง เพื่อให้ผลการตรวจแม่นยำยิ่งขึ้น
- งดเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอร์มากกว่า 24 ชั่วโมง
- งดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมง (ส่วนน้ำเปล่ายังดื่มได้ตามปกติ)
- ในกรณีที่ตรวจหาน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือด
- หากมีโรคประจำตัวหรือยาที่ใช้ประจำ ไม่ต้องงดยา และนำยาที่ใช้มาในวันตรวจสุขภาพด้วย
เพื่อสุขภาวะและความสมบูรณ์ของร่างกาย และทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้เหมาะสมกับสถานะสุขภาพ

เป็นที่รู้กันว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่อาหาร แม้ว่าปัจจุบันการซื้ออาหารรับประทานจะสะดวกและช่วยประหยัดเวลา และราคาถูกกว่าซื้อวัตถุดิบมาทำกินเองก็ตาม เราก็ยังต้องปรับประยุกต์ให้ซื้อบ้างและปรุงหรือประกอบอาหารเองบ้าง ซึ่งหาไอเดียการทำอาหารอย่างง่าย ใช้เวลาน้อย ได้จากช่องทางการสื่อสาร Social Media เช่น TikTok, FB Reel, Instargram, lemon 8, Clound, Pinterest หรือ YouTube โดยป้อนคำสำคัญที่ต้องการค้นในช่องทางนั้นๆ จะได้ตัวอย่างมากมาย เช่น ข้อความว่า อาหาร 5 หมู่ อาหารสุขภาพ อาหารออร์แกนนิค เมนูลดน้ำหนัก เป็นต้น และต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งวัตถุดิบ เสาะหาที่อยู่ใกล้ตัว เปรียบเทียบผ่านช่องทางการซื้อ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและได้คุณภาพสูงสุด ถ้าเป็นวัตถุดิบเกษตรอินทรี ผักผลไม้ตามฤดูกาล ในท้องถิ่น ก็เป็นการช่วยชุมชน สังคม และโลกที่เราอาศัยอยู่ ช่วยลดผลกระทบภาวะโลกร้อนในทางอ้อมได้อีกด้วย

Visitors: 62,862