google13076cdc17b3388d

ประเภทของเกมการศึกษา

ประเภทของเกมการศึกษา

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2536: หน้า 2–33) 

ได้แบ่งประเภทของเกมการศึกษา ออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่

 • การจับคู่ เป็นเกมการศึกษาที่ฝึกให้เด็กสังเกตสิ่งที่เหมือนกันหรือต่างกันซึ่งอาจเป็น การเปรียบเทียบภาพต่างๆ แล้วจัดเป็นคู่ ๆ ตามจุดหมายของเกมแต่ละชุด เกมประเภทจับคู่สามารถ แบ่งออกได้หลายแบบ ดังนี้
  • 1.1 เกมจับคู่ภาพที่เหมือนกัน หรือจับคู่สิ่งของเดียวกัน
   • 1.1.1 จับคู่ภาพที่เหมือนกันทุกประการ
   • 1.1.2 จับคู่ภาพกับเงาของสิ่งเดียวกัน
   • 1.1.3 จับคู่ภาพกับโครงร่างของสิ่งเดียวกัน
   • 1.1.4 จับคู่ภาพที่ซ่อนอยู่ในภาพหลัก
   • 1.1.5 จับคู่ภาพเต็มกับภาพที่แยกเป็นส่วน ๆ
  • 1.2 เกมจับคู่ภาพที่เป็นประเภทเดียวกัน
  • 1.3 เกมจับคู่ภาพสิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน
  • 1.4 เกมจับคู่ภาพสัมพันธ์แบบตรงกันข้าม
  • 1.5 เกมจับคู่ภาพเต็มกับภาพที่แยกเป็นส่วน ๆ
  • 1.6 เกมจับคู่ภาพชิ้นส่วนที่หายไป
  • 1.7 เกมจับคู่ภาพที่ซ้อนกัน
  • 1.8 เกมจับคู่ภาพที่สมมาตรกัน
  • 1.9 เกมจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันแบบอุปมา–อุปไมย
  • 1.10 เกมจับคู่ภาพที่มีเสียงสระเหมือนกัน
  • 1.11 เกมจับคู่ภาพที่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน
  • 1.12 เกมจับคู่แบบอนุกรม
 • การต่อภาพให้สมบูรณ์ เป็นเกมการศึกษาที่ฝึกให้เด็กสังเกตรายละเอียดของภาพทีเหมือนกันหรือต่างกัน สังเกตเรื่อง สี รูปร่าง ขนาด ลวดลาย เป็นต้น
 • เกมการวางภาพต่อปลาย (โดมิโน)
 • เกมการเรียงลำดับ เป็นเกมการศึกษาที่ฝึกความสามารถในการจำแนก ซึ่งมีหลายรูปแบบเช่น
  • 4.1 เกมเรียงลำดับตามขนาด ความยาว ปริมาตร จำนวน เช่น ใหญ่–เล็ก สั้น–ยาว และหนัก–เบา เป็นต้น
  • 4.2 เกมเรียงลำดับเหตุการณ์ต่อเนื่อง เช่น กิจวัตรประจำวัน การเจริญเติบโตของต้นไม้ วงจรชีวิตของสัตว์ เช่น ผีเสื้อ ยุง ฯลฯ
 • เกมการจัดหมวดหมู่ การจัดหมวดหมู่อาจแยกได้เป็นพวกใหญ่ ๆ 2 พวก คือ การจัดวัสดุต่าง ๆ และการจัดหมู่ที่เป็นภาพ
  • 5.1 การจัดหมู่ของวัสดุซึ่งอาจเป็นวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ กัน และมีสีต่างกัน กระดุม รูปร่างขนาดและสีต่าง ๆ กัน  สิ่งเหล่านี้เมื่อนำมาให้เด็กแยกออกเป็นพวก ๆ เด็กอาจแยกได้เป็นหลาย ประเภท เช่น แยกตามรูปร่าง แยกตามสี แยกตามขนาด แยกตามประเภทที่ใช้
  • 5.2 การจัดหมู่ของภาพ เช่น มีภาพสัตว์ต่าง ๆ มากมายภาพละ 1 ตัว เด็กจะจัดให้เป็นพวก ๆ ซึ่งอาจแยกได้หลายรูปแบบเช่นเดียวกัน เช่น แยกเป็นสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง สัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ สัตว์ 2 ขา สัตว์ 4 ขา เป็นต้น
  • 5.3 เกมจัดหมวดหมู่ภาพที่ทำขึ้นเพื่อฝึกให้เด็กได้ประโยชน์ตามจุดประสงค์ที่วางไว้ เช่น เกมจัดหมวดหมู่ตามรายละเอียดของภาพ เกมจัดหมวดหมู่ภาพกับสัญลักษณ์ เกมจัดหมวดภาพซ้อน
เกมการสังเกตรายละเอียดภาพ (ลอตโต)
เกมจับคู่แบบตารางสัมพันธ์
เกมพื้นฐานการบวก เป็นเกมที่ผู้เล่นได้ฝึกทักษะทางตัวเลข ฝึกการบวกเลข การรู้ค่า จำนวนการบวก ความแตกต่างของภาพและจำนวนต่าง ๆ ในภาพ
เกมการหาความสัมพันธ์ตามลำดับที่กำหนด เพื่อฝึกให้เด็กสังเกตในเรื่องลำดับที่และการวางเรียงลำดับ นอกจากนี้ยังฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล เช่น เกมจับคู่ภาพตามลำดับที่กำหนด และจับคู่ภาพกับสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ เป็นต้น
Visitors: 65,760