google13076cdc17b3388d

ธันวาคม 2566

วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาหลักการและเหตุผลท่่ี่มีการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติ เนื่องจากพ่อเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคมที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู สังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็น "วันพ่อแห่งชาติ" และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย หลังจากพระองค์เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ปวงชนชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของวันนี้ จึงมีประกาศจากสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ กำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันชาติ" นอกจากนี้ก็ยังเป็น "วันดินโลก" อีกด้วย ซึ่งมีที่มาดังนี้
 
พ.ศ. 2545  กำเนิดแนวคิดการจัดตั้ง "วันดินโลก" ในที่ประชุมดินโลก (World Congress of Soil Science) ที่กรุงเทพฯ โดยกรมพัฒนาที่ดินได้นำเสนอจัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาที่ดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
พ.ศ. 2555  สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (The International Union of Soil Science) ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) ในวันที่ 16 เมษายน
 
พ.ศ. 2556 ที่ประชุมองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์การสหประชาชาติ รับเรื่องวันดินโลกเป็น 2 วาระสำคัญ คือ
  •  วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น วันดินโลก (World Soil Day)
  •  ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีดินสากล (International Year of Soils 2015)
พ.ศ. 2557 องค์การสหประชาชาติบรรจุ วันดินโลก ในปฏิทินงานและประเทศสมาชิกพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการตระหนักรู้และอนุรักษ์ทรัพยาการดินอย่างยั่งยืน
 
 
 
ในเดือนธันวาคมเป็นช่วงเวลาการเฉลิมฉลองของคริสต์ศาสนิกชน ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นศาสนูปถัมภกทุกศาสนาในประเทศ และเป็นช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สากล สถานที่ต่างๆ ทั้งศาสนสถาน โรงเรียน ร้านค้า ตลอดจนบ้านเรือน มีการตกแต่งธีมคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่กันอย่างแพร่หลาย และด้วยสถานการณ์ภาวะโลกร้อน ทำให้ผู้คนร่วมกันตระหนักถึงการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม บางแห่งมีการตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยวัสดุรีไซเคิล เช่น ขวดน้ำ ลังกระดาษ หรือแบบพิมพ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ทุกปี จึงช่วยให้ลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองลงได้จำนวนหนึ่ง
 
 
หลังจากแต่งห้องเรียนเข้ากับบรรยากาศส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่แล้ว คุณครูคงอดไม่ได้ที่จะแต่งบอร์ดสมาชิกห้องเรียนด้วยตุ๊กตาน่ารัก เพียงแค่นำภาพใบหน้าเด็กๆ มาติดบนหน้าตุ๊กตาก็ได้ภาพสมาชิกตัวน้อยพร้อมรายงานตัวบนบอร์ดติดห้องแล้ว
 
สื่อการสอนสำหรับแขวนเพื่อแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับอวัยวะภายใน-นอก วิธีการดูแลสุขภาพ และเกมบัตร เกมกระดาน โปสเตอร์ขนาด A4 ประกอบด้วยคำศัพท์และคำอธิบายหน้าที่ สะดวกใช้งานในทุกสถานที่ วัสดุเป็นพลาสติก PP เช็ดทำความสะอาดได้ด้วยน้ำ
Visitors: 65,765