เมษายน 2565

เกมและโปสเตอร์ สื่อการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กเล็กระดับปฐมวัยและประถมศึกษาตอนต้น มีทั้งรูปพยัญชนะ รูปสระ รูปวรรณยุกต์ การผันวรรณยุกต์ การสะกดคำ และคำศัพท์ เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู ผู้สอน จัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพ ใช้เป็นแนวทางการสอนให้เด็กๆ อ่านออกเขียนได้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

Visitors: 25,781