สิงหาคม 2565

ภาษาเป็นหัวใจของการสื่อสาร เมื่อเด็กๆ รู้จักหรือจำคำศัพท์ได้มากก็สามารถดึงออกมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ได้ทันท่วงที ซึ่งในการเรียนภาษานั้น บัตรคำมีความสำคัญในด้านการกระตุ้นให้เด็กๆ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน ทำให้มีประสบการณ์ผ่านกระบวนการเล่นกึ่งสอน ช่วยให้จำได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเกมจับคู่บัตรภาพ ชุดคำพ้องรูป-คำพ้องเสียงนี้ ช่วยเสริมพื้นฐานภาษาไทย เรียนรู้ความหมายของคำที่อยู่ใกล้ตัวและในชีวิตประจำวัน 

ทำให้สมองพัฒนาส่วนของการเชื่อมโยง โดยฝึกการจับคู่คำศัพท์ 

กระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งสมอง สายตา และมือที่เคลื่อนไหว

พัฒนาทักษะการอ่าน การสะกดคำ และการอ่านออกเสียงได้ถูกต้อง

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ฝึกไหวพริบ ความจำและการสังเกต โดยจดจำและแยกแยะ คำ-ความหมาย ได้ถูกต้อง


Visitors: 25,787